Strona:  
Aktualności

UWAGA!!!

Kurs 1:00 z Grodna do Warszawy oraz kurs 14:45 z Warszawy do Grodna

wykonujemy w poniedziałki, środy i piątki. 

Wyjazd z Białorusi możliwy tylko za okazaniem: ważnego paszportu z wizą, pozwoleniem na pracę, przetłumaczonej umowy o pracę,

zaproszenia, legitymacji studenckiej.

 

Życzymy wszystkim zdrowia


Otwarta sprzedaż na PAŹDZIERNIK 2021r. !!!

 

UWAGA!!!


Zmiana rozkładu jazdy !!!
Od 02.11.2020 na trasie Warszawa - Grodno godz. 14:45 i Grodno - Warszawa 1:00 jeździmy wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki.
Przewozić będziemy wyłącznie obywateli białoruskich lub osoby z pobytem stałym.
Od 23.10.2020 Białoruś wprowadza kwarantannę dla obywateli Białoruskich wracających z Polski

Za utrudnienia przepraszamy


Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania granicy
Życzymy wszystkim zdrowia
Otwarta sprzedaż na Grudzień 2020r. !!!

 


UWAGA!!!
Zmiana w rozkładzie !
Od 17.08.2020 kursujemy codziennie
- Grodno - Białystok odjazd 6:20 czasu białoruskiego  z Dworca Autobusowego w Grodnie
- Białystok - Grodno odjazd 13:50 z Dworca PKS w Białymstoku 
Od 22.08.2020 Na trasie Grodno - Warszawa i Warszawa Grodno jeździmy codziennie do połowy września.


KTO MOŻE WJECHAĆ DO POLSKI?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

1. obywatele Polski,

2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,

3. cudzoziemcy z Kartą Polaka,

4. cudzoziemcy z prawem stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski,

5. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, czyli uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

6. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, oraz po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.

7. uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce,

8. naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce,

9. obywatele państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,

10. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania granicy

Życzymy wszystkim zdrowia

 

Zmiana rozkładu Jazdy!!

Od 02.11.2020 na trasie Warszawa - Grodno godz. 14:45 i Grodno - Warszawa 1:00 jeździmy wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki.

Za utrudnienia przepraszamy

GAJA facebookGAJA gmail